Newsletter
Chci poradit +420 739 036 527
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ab connectia s.r.o.

ke smlouvám o poskytování nebo zajišťování vzdělávacích tréninků, akcí a kurzů

1.       Všeobecná ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky společnosti ab connectia s r.o., se sídlem Malá Morávka 298, 793 36 Malá Morávka; IČ 27778177, DIČ: CZ27778177, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 41604, (dále jen jako „poskytovatel“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, (dále jen jako „obchodní podmínky“), které vznikají na základě smlouvy o poskytování vzdělávacích tréninků uveřejněných na stránkách www.treninky.cz,www.abctreningy.sk, uzavřené mezi fyzickou nebo právnickou osobou, (dále jen jako „objednatel“) a poskytovatelem, (dále jen jako „smlouva“).

1.2.    Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, těmito obchodními podmínkami a příslušnou smlouvou.

1.3.    Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly během doby účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       Uzavření smlouvy

2.1.    Smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce.

2.2.    Smlouva se uzavírá mezi poskytovatelem a objednatelem za účelem zajištění vzdělávacího tréninku/tréninků, kurzu/kurzů nebo akce/akcí, (dále jen jako „trénink“), poskytovatelem pro objednatele. Poskytovatel navrhuje uzavření smlouvy objednateli prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.treninky.cz, (dále jen jako „stránky poskytovatele“).

2.3.    Objednatel objednává konkrétní trénink:

2.3.1.         jeho objednáním na stránkách poskytovatele a to výběrem příslušného tréninku a kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ nebo

2.3.2.         telefonicky na čísle poskytovatele + 420 739 036 527 nebo

2.3.3.         písemnou objednávkou učiněnou prostřednictvím elektronické pošty na adrese: treninky@abconnectia.cz

2.4.    Před odesláním objednávky prostřednictvím stránek poskytovatele má objednatel možnost zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávky a má tak možnost zjistit a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

2.5.    Objednávka konkrétního vzdělávacího tréninku musí obsahovat identifikační údaje objednatele a musí z ní být zřejmé, ke kterému tréninku se vztahuje.

2.6.    Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je objednateli na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce doručeno potvrzení poskytovatele o tom, že poskytovatel souhlasí s uzavřením smlouvy, (dále jen jako „potvrzení“). Od tohoto okamžiku je smlouva platná a účinná.  

2.7.    Objednatel souhlasí s tím, že při uzavírání smlouvy bude použito komunikačních prostředků na dálku.

2.8.    Při uzavírání smlouvy se nepoužije ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

3.       Předmět smlouvy

3.1.    Poskytovatel se smlouvou zavazuje, že na základě objednávky objednatele zajistí pro objednatele možnost účasti na příslušném tréninku nebo trénincích.  Objednatel se zavazuje poskytovateli za tyto služby uhradit odměnu, dle čl. 4 těchto obchodních podmínek.

3.2.    Poskytovatel může zajišťovat tréninky prostřednictvím třetích stran.

3.3.    Cena tréninku, jeho popis včetně popisu jeho vlastností, detailních údajů a podrobností o něm je stanovena na stránkách poskytovatele u příslušného tréninku.

3.4.    Poskytovatel si v případě nepředpokládaných okolností vyhrazuje právo na změnu termínu tréninku, zrušení tréninku nebo na změnu místa jeho konání. V tomto případě bude po domluvě nabídnut objednateli nový termín tréninku V případě, že objednatel nebude souhlasit s nově nabídnutým termínem tréninku, je oprávněn vybrat si z aktuální nabídky poskytovatele jakýkoli jiný trénink. Cena zaplacená objednatelem za původní trénink se započítá na cenu za nově vybraný trénink s tím, že rozdíl bude objednatelem doplacen v souladu s novou objednávkou nebo bude případný přeplatek vrácen poskytovatelem objednateli.

3.5.    Objednatel souhlasí s tím, že vlastnosti tréninku se mohou i po uzavření smlouvy měnit a to zejména tak, že se změní programu tréninku, osoba lektora, místo konání, výukový materiál nebo dojde ke zrušení či přesunutí tréninku nebo jeho části. V takovém případě se zavazuje poskytovatel o příslušné změně objednatele informovat a to minimálně sedm dní před konáním tréninku.  

3.6.    V případě, že objednatel nebude souhlasit se změnou dle čl. 3.4. nebo 3.5. těchto obchodních podmínek, tedy s nově nabídnutým termínem tréninku, programem tréninku, osobou lektora, nebo místem konání, je oprávněn vybrat si z aktuální nabídky poskytovatele jakýkoli jiný trénink. Cena zaplacená objednatelem za původní trénink se započítá na cenu za nově vybraný trénink s tím, že rozdíl bude objednatelem doplacen v souladu s novou objednávkou nebo bude případný přeplatek vrácen poskytovatelem objednateli.

3.7.    Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku.

4.       Cena a Platební podmínky

4.1.    Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu za zajištění možnosti účasti na tréninku. Výše odměny je stanovena v příslušné objednávce dle ceny uvedené v nabídce tréninků na stránkách poskytovatele. Platbu je nutné provést pod variabilním symbolem uvedeným v zálohové faktuře, která bude objednateli doručena na jeho e-mailovou adresu společně s potvrzením. V případě, že by se výše odměny na stránkách poskytovatele oproti příslušné zálohové faktuře lišila, je závazná výše odměny uvedená v zálohové faktuře. 

4.2.    Objednatel hradí odměnu bankovním převodem nebo platební kartou na účet poskytovatele č. 210 466 036/0300 vedený u Československá obchodní banka, a.s., (dále jen jako „účet poskytovatele“). Za okamžik platby se považuje okamžik, ke kterému byly připsány finanční prostředky na účet poskytovatele. Za řádnou platbu se považuje platba uhrazená ke dni splatnosti na účet poskytovatele označená příslušným variabilním symbolem a ve výši dle příslušné zálohové faktury.

4.3.    Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty, (dále jen jako „DPH“). K odměně poskytovatele bude v případech stanovených obecně závaznými předpisy a v souladu s těmito předpisy připočtena DPH.

4.4.    Po vzájemné dohodě je možná úhrada v hotovosti v den konání tréninku.

4.5.    Objednatel se dostaví na místo poskytování příslušného tréninku na vlastní náklady. S dodáním služeb objednateli nejsou spojeny další náklady na jejich dodání ani další poplatky mimo ty, uvedené v objednávce a v potvrzení.

4.6.    Ubytování, strava ani náklady na dopravu na místo tréninku nejsou součástí ceny tréninku, pokud není stanoveno jinak v příslušné objednávce a v potvrzení.

4.7.    Náklady na prostředky komunikace na dálku, které vzniknou objednateli, zejména náklady na připojení k internetu, si hradí objednatel sám.

4.8.    Platba za příslušný trénink je splatná do dne uvedeného v příslušné zálohové faktuře. Pokud objednatel nezaplatí platbu řádně a včas, zavazuje se platit poskytovateli úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.9.    Poskytovatel se zavazuje po řádném zaplacení odměny vystavit a doručit objednateli prostřednictvím elektronické pošty příslušný daňový doklad v souladu se zákonnými předpisy.

5.       Podmínky odhlášení a storna tréninku

5.1.    V případě že smlouva o poskytování služeb nabude účinnosti, může se objednatel z tréninku odhlásit (omluvit) a to vždy prostřednictvím elektronické pošty na adresu: tréninky@abconnectia.cz       

5.2.    V případě, že se objednatel nezúčastní příslušného tréninku, má poskytovatel právo požadovat od objednatele finanční náhradu za jeho neúčast v těchto případech:

5.2.1.         při neomluvené neúčasti nebo při neúčasti na tréninku omluvené méně než tři dny před datem započetí tréninku – finanční náhradu ve výši 100 % z ceny tréninku

5.2.2.         při neúčasti na tréninku omluvené méně než 15 kalendářních dnů a zároveň alespoň tři dny před datem započetí tréninku – finanční náhradu ve výši 50 % z ceny tréninku

5.2.3.         při neúčasti na tréninku omluvené alespoň 15 kalendářních dnů před datem započetí tréninku – finanční náhradu ve výši 0 % z ceny tréninku

5.3.    V případě, že objednateli vznikne povinnost zaplatit poskytovateli jakoukoli finanční náhradu stanovenou v čl. 5.2. těchto obchodních podmínek, může se poskytovatel uspokojit z odměny zaplacené objednatelem poskytovateli za příslušný trénink.

5.4.    V případě, že se objednatel nezúčastní tréninku a omluví se poskytovateli v souladu s čl. 5.2.2. nebo 5.2.3. těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn podle těchto obchodních podmínek objednat si jakýkoli z tréninků aktuálně nabízených poskytovatelem na stránkách poskytovatele jako náhradní trénink. V takovém případě poskytne poskytovatel objednateli slevu z ceny náhradního tréninku. Tato sleva se stanoví tak, že z odměny zaplacené objednatelem za původní trénink odečte poskytovatel finanční náhradu dle čl. 5. těchto obchodních podmínek.

6.       Práva a povinnosti smluvních stran

6.1.    Poskytovatel poskytuje tréninky tak, jak stanoví popis tréninků na stránkách poskytovatele.

6.2.    V případě, že objednatel nezaplatí odměnu za poskytnutí tréninku dle čl. 4 těchto obchodních podmínek a ani v den započetí tréninku nebude před započetím tréninku na účet poskytovatele připsána odměna v plné výši, není objednatel oprávněn se tréninku zúčastnit. Tím nezaniká povinnost objednatele zaplatit odměnu nebo finanční náhradu za objednaný trénink.

6.3.    Poskytovatel je oprávněn používat jméno/název/obchodní firmu objednatele jako reference na tréninky pro marketingové účely. Toto oprávnění se vztahuje na veškeré propagační materiály a marketingové akce poskytovatele bez ohledu na jejich formu či formu jejich sdělení.

6.4.    Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.5.    Objednatel i poskytovatel se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy z důvodu její neurčitosti.

6.6.    Objednatel se zavazuje používat know-how poskytnuté poskytovatelem na tréninku výhradně ve své společnosti nebo výhradně pro své potřeby a nezpřístupnit je třetím stranám. Výjimky z této podmínky vyžadují písemný souhlas poskytovatele.

6.7.    Objednatel bere na vědomí, že materiály a školící materiály poskytnuté mu v souvislosti s tréninkem jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Objednatel bere na vědomí, že pouze poskytovatel může poskytnout licenci k užívání či šíření materiálů a školících materiálů, a to pouze písemně, a že může jejich užívání či šíření kdykoli zakázat a to i objednateli.

6.8.    Objednatel bere na vědomí, že v případě neoprávněného užívání nebo rozšiřování materiálů či školících materiálů poskytovatele zaplatí poskytovateli licenční poplatek v obvyklé výši a další platby dle autorského zákona a zároveň se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Tím není dotčena náhrada škody.

6.9.    Poskytovatel se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o všech informacích, které získá o objednateli, jeho klientech a dodavatelích.

6.10. V případech porušení smlouvy objednatelem zejména při porušení čl. 6.6 – 6.8. těchto obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn po objednateli požadovat náhradu škody.

 

7.       Ochrana osobních údajů

7.1.    Osobní údaje objednatele, který je fyzickou osobou, jsou chráněny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „ZOOU“).

7.2.    Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační údaje, informace o předchozích objednávkách a profesní pozice, (dále vše jen jako „osobní údaje“).

7.3.    Objednatele souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy, plnění práv a povinností se smlouvou souvisejících a zasílání informací o obchodních sděleních poskytovatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

7.4.    Objednatel poskytuje své osobní údaje poskytovateli dobrovolně a to přesné a pravdivé.

7.5.    Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit v souladu se ZOOU třetí osobu jako zpracovatele.

7.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7.    V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního život a objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich účel zpracování, může požádat poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.8.    Požádá-li objednatel o informaci o zpracování osobních údajů, poskytovatel mu ji vydá, avšak má právo za to požadovat po objednateli přiměřenou náhradu.

7.9.    Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu či elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na adresu či elektronickou adresu objednatele.

8.       Odstoupení od smlouvy

8.1.    Poskytovatel může od smlouvy kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se příslušný trénink nekoná a to zdůvodněným odstoupením zaslaným elektronicky na adresu objednatele uvedenou v objednávce. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, nabídne poskytovatel objednateli jiný trénink ve stejné hodnotě nebo vrátí objednateli uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

8.2.    Poskytovatel může od smlouvy kdykoliv odstoupit také v případě, že objednatel poruší povinnost ze smlouvy vyplývající nebo poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

8.3.    Objednatel nemá nárok na náhradu jakékoliv újmy ani na náhradu nákladů vzniklých odstoupením od smlouvy či neposkytnutím služeb, pokud tak bylo učiněno v souladu se smlouvou, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

 

9.       Zvláštní ustanovení pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem

9.1.    Pokud je objednatel spotřebitelem dle § 419 občanského zákoníku, pak platí také tento čl. 9. obchodních podmínek.

9.2.    Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na adresu poskytovatele treninky@abconnectia.cz a to bez zbytečného odkladu.

9.3.    Své stížnosti může objednatel vyřizovat mimosoudně u poskytovatele prostřednictvím elektronické pošty zasláním na adresu poskytovatele tréninky@abconnectai.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle poskytovatel objednateli na jeho elektronickou adresu.

9.4.    Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Dozor v rámci živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad; dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.5.    Objednatel si je vědom, že nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže smlouva byla splněna ze strany poskytovatele s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

9.6.    Odstoupí-li objednatel od smlouvy, a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti objednatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

9.7.    V případě, že došlo k uzavření smlouvy distančním způsobem, má objednatel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro takové odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy. Toto právo objednatel nemá v případě uvedeném v čl. 9.5. těchto obchodních podmínek. Pro  odstoupení může objednatel použít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

 

10.   Závěrečná ustanovení

10.1. Strany si sjednávají, že se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a to i tehdy, pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek.

10.2. Objednatel i poskytovatel tímto vylučují použití obchodních zvyklostí dle ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem dle § 420 a násl. občanského zákoníku.      

10.3. Smlouva je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10.4. Kontaktní údaje poskytovatele jsou tyto: tel.: 00420 739 036 527e-mail tréninky@abconnectia.cz

10.5. Objednatel i poskytovatel výslovně souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

10.6. Tyto obchodní podmínky jsou kdykoli k dispozici k nahlédnutí na stánkách poskytovatele.

10.7. Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od smlouvy objednatelem pro případy, kdy je objednatel spotřebitelem.

 

V Malé Morávce dne 10. 06. 2015

 

 11.   Formulář pro odstoupení od smlouvy

Tento formulář vyplňte a pošlete jej poskytovateli v zákonné lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy v případě, že chcete odstoupit od smlouvy o poskytování vzdělávacích tréninků

 

Adresát:

ab connectia s r.o.,

Malá Morávka 298

793 36 Malá Morávka

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování vzdělávacích tréninků z důvodu: 

 

 

 

Datum objednání:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

 

Datum:

 

 

Podpis spotřebitele

(pokud je formulář zasílán v listinné podobě)